Privacy & Cookie Policy Curata

Deze website is eigendom van:

Curata Kessel – Dorp 1 2560
Nijlen (België)
03 482 32 41
secretariaat@curata.be

Lees deze Privacy en Cookie Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze Privacy en Cookie Policy werd het laatst gewijzigd en herzien op 6 juni 2024.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Curata leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Curata stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is Curata. Bij vragen rond deze policy of ons privacybeleid in het algemeen, kan u ons steeds contacteren per post naar Curata, Kessel -Dorp 1, 2560 Nijlen, België of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

1.4. Onder de term “Persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, anoniem surfgedrag en geolocatie;
Categorie 2: bij registratie: uw naam, voornaam en e-mailadres;
Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw naam, voornaam en e-mailadres;
Categorie 4: via niet-functionele cookies en tags, nl. analytische en tracking cookies zoals gespecificeerd in artikel 9;

2.2. Curata kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies en tags, zie artikel 9.

b. tijdens uw registratie en gebruik van de website.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Curata zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Curata om zijn website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

– Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze diensten en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

– Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande en vrije toestemming;

– Categorie 4: het tracken van gebruikersgedrag met het oog op een betere vormgeving en functionaliteit van de website en het gebruik van advertentiecookies en sociale plug-ins, met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming en de mogelijkheid om uw cookieprofiel te allen tijde te wijzigen (zie artikel 9);

– Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst door u besteld bij Curata, profilering, en het toezenden van direct marketing voor soortgelijke Curata diensten.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”) of indien u bij Curata een dienst heeft besteld, met als doel u te informeren over soortgelijke Curata diensten.

U kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van direct marketing, zonder motivering en gratis, door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. U kan ons dit bezwaar ook overmaken per post naar het adres Kessel – Dorp 1, 2560 Nijlen, België of door het invullen van het contactformulier op de website.

3.3. Doorgifte aan derden:

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de doorgifte van persoonlijke informatie aan derden, met name aan JamesBold.agency, die de website heeft ontwikkeld en onderhoudt. Curata kan persoonlijke informatie delen met derden, zoals JamesBold.agency, om de functionaliteit en veiligheid van de website te waarborgen, technische ondersteuning te bieden en eventuele problemen met de website op te lossen. Deze derden hebben met Curata een overeenkomst gesloten die voor de betrokken derden minstens dezelfde verplichtingen inhoudt als de verplichtingen van Curata ten aanzien van u. Elke derde zal slechts de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel van de verwerking.

U kan te allen tijde informatie opvragen over deze doorgifte aan derden per post naar het adres Kessel – Dorp 1, 2560 Nijlen, België of door het invullen van het contactformulier op de website. Elk verzet tegen of weigering van dergelijke doorgifte kan betekenen dat Curata de gevraagde dienst niet aan u kan leveren.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Curata, waarbij hij zijn bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Curata failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Curata geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Curata zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Curata uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Curata zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, noch verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Curata uw Persoonsgegevens moet onthullen. Ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een dwingende wet- of regelgeving. Curata zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en Curata.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Curata van uw Persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Curata. Daarnaast heeft u steeds het recht om Curata te verzoeken de Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten mogelijks niet langer leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Curata verwerkt worden, in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per post naar Curata, Kessel – Dorp 1, Nijlen, België of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit Gegevensbescherming), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens door Curata, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde Persoonsgegevens, te vermijden alsook om elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens uit te sluiten.

6.2. In geen geval kan Curata aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik door uzelf of derden van uw computer, IP-adres en uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan bij het bezoek aan de Curata website.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Curata toegang tot uw Persoonsgegevens aan haar werknemers, onderaannemers en aangestelden met het oog op de uitoefening van hun functie.

7.2. Wij garanderen een gelijkwaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, onderaannemers en aangestelden, die gelijkwaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor de verwerking van Persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be


Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

De website www.curata.be (hierna “website”) maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Deze cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring” of “Verklaring”) wil u als bezoeker informeren over het gebruik hiervan. Curata, met maatschappelijke zetel te Kessel – Dorp 1, Nijlen, België en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0499.849.726 (hierna Curata “wij” of “ons”) wenst er u als bezoeker op te wijzen dat u niet alle cookies hoeft te accepteren. Het accepteren ervan maakt namelijk geen voorwaarde uit voor het bezoeken van de website. Bij het weigeren ervan bestaat de mogelijkheid wel dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende services niet optimaal functioneren waardoor de gebruikerservaring van de website wijzigt (zie ook punt 6. Uitschakelen van cookies).

9.2. Wat zijn cookies en daarmee vergelijkbare technieken?


Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing (bv. app) van Curata kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (pc, laptop, smartphone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. De bestanden en technologieën bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat
als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies en daarmee vergelijkbare technieken kan onze website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden.
Cookies kunnen in principe zowel door Curata zelf geplaatst worden (“ first party cookies”) als door derden (“third party cookies”). Derdepartijcookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van de website aan derden verzonden worden.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms permanent (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) geplaatst.

9.3. Persoonsgegevens en hun gebruik?

In het algemeen wensen wij voor wat betreft de verzameling en de verwerking van uw Persoonsgegevens en uw rechten daaromtrent te verwijzen naar onze Privacyverklaring.

Aangezien sommige van de gebruikte cookies en/of daarmee vergelijkbare technieken, die hierna worden beschreven, gegevens kunnen bevatten die u mogelijks rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren, wordt hierna individueel uiteengezet: wie deze cookies plaatst, met welke doelstelling dat gebeurt en voor hoelang de daaruit verzamelde gegevens worden
bijgehouden.

9.4. Welke cookies gebruikt deze website?

9.4.1. De strikt noodzakelijke cookies

Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website of om bepaalde functies, die u hebt aangevraagd, te voorzien.

9.4.2. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Website naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar is wel noodzakelijk voor een nuttig gebruik van de Website.

9.4.3. Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze Website. Op die manier kunnen wij onze Website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren.

9.4.4. Tracking Cookies

Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

9.4.5. Lijst van gebruikte cookies
Hieronder volgt een lijst van de voornaamste cookies die wij gebruiken.

9.5. Meldingen en Aanpassingen

Curata is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

9.6 Uitschakelen van cookies

Het is te allen tijde mogelijk uw initieel gegeven toestemming voor het gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken op onze website in te trekken. Dit met uitzondering van de functionele cookies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de website.

Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende services niet optimaal functioneren.

9.6.1. Via de website

De Curata website voorziet een voorkeurscherm waar elke bezoeker zijn of haar cookievoorkeuren kan bekijken. Elke bezoeker kan deze voorkeuren op elk moment bekijken en/of aanpassen door helemaal onderaan de website op de betreffende link te klikken.

9.6.2. Via de browser

Via uw browserinstellingen, bij de veiligheids- en privacy instellingen, kan u kiezen om cookies uit te schakelen. Indien u verder surft op de website, zonder uw browserinstellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u de cookies van de website aanvaardt. Daarnaast kan u cookies ook verwijderen door middel van het wissen van uw “browsegeschiedenis”. Let wel, indien u de cookies weigert, kan de gebruikerservaring van de website wijzigen.


Cookie instellingen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Cookie instellingen Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Cookie instellingen Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/278835/how-to-delete-cookiefiles-in-internet-explorer
Cookie instellingen Safari: Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy’ en geef aan dat u alle cookies wilt blokkeren. Op een iPad, iPhone of iPod touch vindt u de optie voor cookies onder ‘Instellingen’ > ‘Safari’.

9.7. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de website.


9.8. Nog vragen?
Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze Cookieverklaring en het antwoord op uw vragen hier niet vindt, kan u steeds contact opnemen met ons.